Allmänna Voorwaarden

Villkor och villkor

Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Företagarens identitet
Artikel 3 - Tillämpning
Artikel 4 - Erbjudandet
Artikel 5 - Avtalet
Artikel 6 - Ångerrätt
Artikel 7 - Kostnader vid ånger
Artikel 8 - Uteslutning av ångerrätt
Artikel 9 - Priset
Artikel 10 - Efterlevnad och garanti
Artikel 11 - Leverans och utförandeArtikel 12 - Varaktighetstransaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning
Artikel 13 - Betalning
Artikel 14 - Klagomålsförfarande
Artikel 15 - Tvister
Artikel 16 - Ytterligare eller andra bestämmelser

Artikel 1 - Definitioner

I dessa villkor ska följande definitioner gälla:

Gratisperiod: den period inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt;
Konsument: den fysiska person som inte agerar i utövande av yrke eller verksamhet och ingår ett distansavtal med företagaren;
Dag: kalenderdag;
Transaktion med varaktighet: ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, leveransen och/eller vars köpskyldighet är spridd över tiden;
Varaktigt medium: varje medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information riktad till honom personligen på ett sätt som möjliggör framtida konsultation och oförändrad återgivning av den lagrade informationen.
Rätt till ångerrätt: möjligheten för konsumenten att avstå från distansavtalet inom ångerfristen;
Modellblankett: modellformuläret för ångerrätt som tillhandahålls av företagaren och som en konsument kan fylla i när denne vill utöva sin ångerrätt al.
Entreprenör: den fysiska eller juridiska person som erbjuder distansprodukter och/eller tjänster till konsumenter;
Distansavtal: ett avtal varigenom, inom ramen för ett av företagaren organiserat system för distansförsäljning av produkter och/ eller tjänster, till och med avtalets ingående används exklusivt en eller flera tekniker för distanskommunikation;
Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå avtal, utan att konsumenten och företagaren har samlas i samma rum samtidigt.
Allmänna villkor: entreprenörens nuvarande allmänna villkor.

  Artikel 2 -  Identitet för företagaren

  Caffe2go
  Bornerbroeksestraat 459F
  7609PK Almelo

  E-postadress: info@caffe2go.com
  handelskammarens nummer: 78291224
  BTW-identificatienummer: 003312<918B4

  Artikel  3 - Tillämpning

  Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företagaren och för varje distansavtal och beställning som ingås mellan företagare och konsument.
  Innan distansavtalet ingås kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten . Om detta inte rimligen är möjligt, innan fjärravtalet ingås, kommer det att anges att de allmänna villkoren kan ses hos företagaren och de kommer att skickas kostnadsfritt till konsumenten på dennes begäran så snart som möjligt.
  Om distansavtalet ingås elektroniskt, trots föregående stycke och innan distansavtalet ingås, kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett enkelt sätt på en hållbar databärare. Om detta inte rimligen är möjligt kommer det innan distansavtalet ingås att anges var de allmänna villkoren kan granskas elektroniskt och att de på konsumentens begäran kommer att skickas elektroniskt eller på annat sätt kostnadsfritt.
  I det fall specifika produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor ska andra och tredje styckena gälla i tillämpliga delar och vid motstridiga allmänna villkor får konsumenten alltid åberopa den tillämpliga bestämmelse som är mest gynnsam för honom
  Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid något tillfälle helt eller delvis ogiltigförklaras eller förstörs, förblir avtalet och dessa villkor för resten i kraft och den berörda bestämmelsen kommer att ersättas av ömsesidig överenskommelse omedelbart av en bestämmelse att omfattningen av originalet så nära som möjligt.
  Situationer som inte anges i dessa allmänna villkor bör bedömas "i andan" av dessa allmänna villkor.
  Osäkerheter om tolkningen eller innehållet av en eller flera bestämmelser i våra villkor måste tolkas "i andan" i dessa allmänna villkor.

   Artikel 4 - Erbjudandet

   Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller görs förenat med villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.
   Erbjudandet är utan förpliktelser. Företagaren har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.
   Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder är dessa en sann återspegling av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet binder inte företagaren.
   Alla bilder, specifikationer och data i erbjudandet är vägledande och kan inte leda till ersättning eller upplösning av avtalet.
   Bilder på produkter är en sann representation av de produkter som erbjuds. Operatören kan inte garantera att de visade färgerna exakt matchar produkternas verkliga färger.
   Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till acceptansen av erbjudandet. Detta gäller särskilt:
   priset inklusive skatter;
   de möjliga fraktkostnaderna;
   sättet på vilket avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som är nödvändiga för detta;
   oavsett om det är rätt eller inte återkallelse är tillämplig;
   betalningssätt, leverans och fullgörande av avtalet;
   perioden för godkännande av erbjudandet, eller den period inom vilken företagaren garanterar priset;
   nivån på priset av distanskommunikation om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på annan grund än den ordinarie grundtaxan för det kommunikationsmedel som används;
   om avtalet kommer att arkiveras efter att det ingåtts och i så fall på vilket sätt det kan konsulteras av konsumenten;
   det sätt på vilket konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera de uppgifter som han lämnat inom ramen för avtalet och, om så önskas, återställa dem;
   ev. andra språk än nederländska på vilka avtalet kan ingås d;
   de uppförandekoder som näringsidkaren lyder under och det sätt på vilket konsumenten kan läsa dessa uppförandekoder elektroniskt; och
   minsta varaktighet för distansavtalet i händelse av en förlängd transaktion.

    Artikel 5 - Avtalet

    Avtalet, med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4, ingås i det ögonblick då konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller de därigenom uppställda villkoren.
    Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt kommer näringsidkaren omedelbart att bekräfta mottagande av godkännande av erbjudandet elektroniskt. Så länge detta godkännande inte har bekräftats av företagaren kan konsumenten lösa upp avtalet.
    Om avtalet ingås elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av data och säkerställa en säker webbmiljö.Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att iaktta lämpliga säkerhetsåtgärder
    Företagaren kan - inom rättsliga ramar - informera sig om huruvida konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, samt alla de fakta och faktorer som är viktiga för en ansvarig ingående av distansavtalet. Om företagaren med stöd av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att avslå en beställning eller ansökan eller att med motivering förena särskilda villkor för genomförandet.
    Företagaren kommer bl.a. följande information med produkten eller tjänsten till konsumenten, skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare:
    besöksadressen för företagarens verksamhet där konsumenten kan gå med reklamationer;
    de villkor under vilka och på vilket sätt konsumenten kan använda sig av ångerrätten, eller ett tydligt uttalande om uteslutning av ångerrätten;
    informationen om garantier och befintlig kundservice;
    de uppgifter som ingår i artikel 4.3 i dessa villkor, om inte företagaren redan har försett konsumenten med dessa uppgifter innan avtalet ingicks;
    kravet nts för att säga upp avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är på obestämd varaktighet.
    Vid varaktighetstransaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.
    Varje avtal ingås under suspensiva villkor för tillräcklig tillgång på relevanta produkter.

     Artikel 6 - Ångerrätt

     Vid leverans av produkter:

     Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att häva avtalet utan att ange skäl under 14 dagar. Denna betänketid börjar dagen efter mottagandet av produkten av konsumenten eller en representant som tidigare utsetts av konsumenten och gjorts känd för företagaren.
     Under betänketiden kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen varsamt. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning det är nödvändigt för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utnyttjar sin ångerrätt kommer han att returnera produkten till företagaren med alla medföljande tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i originalskick och förpackning, i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från företagaren.
     Om konsumenten vill använda sin ångerrätt är han skyldig att göra detta känt för företagaren inom 14 dagar, efter mottagandet av produkten. Konsumenten ska meddela detta med hjälp av mallformuläret eller genom annat kommunikationsmedel såsom e-post. Efter att konsumenten har meddelat att han vill utnyttja sin ångerrätt ska kunden returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna returnerades i tid, till exempel genom leveransbevis.
     Om kunden inte har uttryckt sin avsikt att utnyttja sin ångerrätt eller inte har returnerat produkten till företagaren efter att utgången av de perioder som nämns i punkterna 2 och 3 är köpet ett faktum.
     Vid leverans av tjänster:

     Med leverans av tjänster har konsumenten möjlighet att lösa upp avtalet utan att ge skäl i minst 14 dagar, från och med dagen för avtalets ingående.
     För att utnyttja sin ångerrätt kommer konsumenten att följa de rimliga och tydliga instruktioner som tillhandahålls av företagaren i erbjudandet och/eller kl. senast vid leverans.

      Artikel 7 - Kostnader vid återkallelse

      Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt kommer som mest kostnaden för returfrakten att stå på hans bekostnad.
      Om konsumenten har betalat ett belopp kommer företagaren att återbetala detta belopp så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter återkallelsen. Detta är under förutsättning att produkten redan har mottagits tillbaka av handlaren eller avgörande bevis fullständig retur kan tillhandahållas. Återbetalning kommer att göras via samma betalningsmetod som används av konsumenten om inte konsumenten uttryckligen godkänner en annan betalningsmetod.
      Om produkten skadas på grund av vårdslös hantering av konsumenten är konsumenten ansvarig för eventuell värdeminskning av produkt.
      Konsumenten kan inte hållas ansvarig för värdeminskning på produkten om företagaren inte har lämnat all lagstadgad information om ångerrätten, detta bör ske innan köpeavtalet ingås.

       Artikel 8 - Uteslutning av ångerrätt

       Företagaren kan utesluta konsumentens ångerrätt för produkter som beskrivs i punkterna 2 och 3. Undantaget från ångerrätten gäller endast om företagaren tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i tid för ingående av avtalet.
       Utslutning av ångerrätten är endast möjlig för produkter
       som har tillverkats av företagaren i enlighet med konsumentens specifikationer;
       som är uppenbart personliga till sin natur;
       Som till sin natur inte kan återlämnas;
       som förstörs eller åldras snabbt;
       vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har något inflytande över;
       För enskilda tidningar och tidskrifter;
       för ljud- och videoinspelningar och datorprogram som konsumenten har brutit förseglingen av;
       för hygienprodukter som konsumenten har brutit förseglingen av.
       Undantag från ångerrätten är endast möjlig för tjänster:
       angående boende, transport, resten aurant affärs- eller fritidsaktiviteter som ska utföras på ett visst datum eller under en viss period;
       Varav leveransen har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan ångerfristen har löpt ut;
       Beträffande vadslagning och lotterier.

        Artikel 9 - Priset

        Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, med undantag för prisändringar på grund av förändringar i momssatser.
        Oavsett föregående stycke får företagaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som företagaren inte har inflytande över, med rörliga priser. Denna koppling till fluktuationer och att eventuella priser som nämns är riktpriser kommer att nämnas i erbjudandet.
        Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är ett resultat av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser.
        Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit det och:
        de är resultatet av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser; eller
        konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.
        De priser som nämns i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.
        Alla priser är föremål för tryck och sättning fel. Inget ansvar accepteras för konsekvenserna av tryck- och sättningsfel. Vid tryck- och sättningsfel är företagaren inte skyldig att leverera varan enligt felaktigt pris.

         Artikel 10 - Efterlevnad och garanti

         Näringsidkaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på sundhet och/eller användbarhet samt de lagbestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter som fanns den dag då avtalet ingicks. Om överenskommet garanterar företagaren även att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.
         En garanti som tillhandahålls av företagaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagliga rättigheter och anspråk som konsumenten enligt avtalet mot företagaren kan göra gällande
         Eventuella defekter eller felaktigt levererade produkter ska rapporteras till företagaren skriftligen inom 2 månader efter leverans. Retur av produkterna måste vara i originalförpackningen och i nyskick.
         Garantiperioden för företagaren motsvarar tillverkarens garantitid. Företagaren ansvarar dock aldrig för produkternas slutliga lämplighet för varje enskild applikation av konsumenten, och inte heller för några råd angående användningen eller tillämpningen av produkterna.
         Garantin gäller inte om:
         konsumenten har reparerat och/eller modifierat de levererade produkterna själv eller har låtit reparera och/eller modifiera dem av tredje part;
         de levererade produkterna är utsatta för onormala förhållanden eller på annat sätt vårdslöst behandlade eller i strid med anvisningar från företagaren och/eller på förpackningarna är behandlade;
         defekten är helt eller delvis ett resultat av föreskrifter som regeringen har satt eller kommer att sätta angående arten eller kvaliteten på de material som används.

          Artikel 11 - Leverans och utförande

          Bolaget kommer att iaktta största möjliga omsorg vid mottagande och utförande av beställningar av produkter och vid bedömning av önskemål om tillhandahållande av tjänster.
          Leveransort är den adress som konsumenten har meddelat företaget.
          Med förbehåll för vad som anges i punkt 4 i denna artikel kommer företaget att utföra accepterade beställningar skyndsamt men senast inom 30 dagar, om inte konsumenten har samtyckt till en längre leveranstid. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte eller endast delvis genomförs, får konsumenten besked om detta senast 30 dagar efter det att beställningen gjordes. Konsumenten har i så fall rätt att utan kostnad lösa upp avtalet. Konsumenten har inte rätt till ersättning.
          Alla leveransvillkor är vägledande. Konsumenten kan inte härleda några rättigheter från några villkor som nämns. Överskridande av en löptid ger konsumenten ingen rätt till ersättning.
          Vid upplösning i enlighet med punkt 3 i denna artikel kommer företagaren att återbetala det belopp som konsumenten betalat så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter upplösning.
          Om leverans av en beställd produkt visar sig omöjlig, kommer företagaren att anstränga sig för att tillhandahålla en ersättningsvara. Senast vid leverans kommer det att rapporteras på ett tydligt och begripligt sätt att en ersättningsartikel levereras. Med ersättningsartiklar kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaderna för eventuell retursändning ska bäras av företagaren.
          Risken för skada och/eller förlust av produkter vilar på företagaren fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en tidigare utsedd och gjort känd för företagarens representant, om inte annat uttryckligen överenskommits.

           Artikel 12 - Varaktighetstransaktioner: varaktighet, uppsägning och förnyelse

           Uppsägning

           Konsumenten kan när som helst säga upp ett tillsvidareavtal som ingåtts för regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en maximal uppsägningstid på en månad.
           Konsumenten kan säga upp ett tidsbestämt avtal som ingåtts för regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster när som helst vid utgången av tidsperioden i enlighet med gällande uppsägningsregler och en period uppsägningstid som inte överstiger en månad.
           Konsumenten kan säga upp de avtal som nämns i föregående stycken:
           säga upp när som helst och inte begränsas till uppsägning vid en viss tidpunkt eller period;
           åtminstone säga upp dem på samma sätt som de ingåtts av honom;
           alltid upphöra med samma uppsägningstid som företagaren bestämt för sig själv.
           Förnyelse

           Ett tidsbegränsat avtal som har ingåtts för regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte tyst förlängas eller förnyas för viss tid
           Outan hinder av föregående stycke , får ett tidsbestämt avtal som har ingåtts om regelbunden leverans av dagsnyheter och veckotidningar och tidskrifter tyst förlängas för en viss tid som inte överstiger tre månader, om konsumenten får säga upp detta förnyade avtal mot slutet av förnyelsen med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
           Ett tidsbestämt avtal som har ingåtts om regelbunden leverans av produkter eller tjänster får tyst förlängas på obestämd tid endast om konsumenten när som helst kan säga upp det med en uppsägningstid som inte överstiger en månad och en uppsägningstid som inte överstiger tre månader i det fall avtalet sträcker sig till ordinarie, men mindre än en gång i månaden, leverans av dags-, nyhets- och veckotidning s och tidskrifter.
           Ett avtal med en begränsad varaktighet för regelbunden leverans av provdagar, tidningar och tidskrifter (provprenumeration eller introduktionsprenumeration) fortsätter inte tyst och upphör automatiskt i slutet av prov- eller introduktionsperioden.
           Varaktighet

           Om ett avtal har en löptid på mer än ett år kan konsumenten efter ett år när som helst säga upp avtalet med en uppsägningstid på upp till en månad, såvida inte skälighet och skälighet motsätter sig uppsägning före utgången av den överenskomna varaktigheten.

            Artikel 13 - Betalning

            Om inte annat avtalats bör de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom 7 arbetsdagar efter det att betänketiden som avses i artikel 6 punkt 1 har börjat. Vid avtal om att tillhandahålla en tjänst börjar denna period efter att konsumenten har tagit emot bekräftelsen av avtalet.
            Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i betalningsuppgifter som lämnats eller nämnts till företagaren.
            Vid utebliven betalning från konsumentens sida har företagaren rätt, med förbehåll för lagliga begränsningar , att debitera de rimliga kostnaderna som i förväg meddelats konsumenten.

             Artikel 15 - Tvister

             På avtal mellan företagaren och konsumenten som dessa allmänna villkor avser gäller endast holländsk lag. Även om konsumenten är bosatt utomlands. Wiens köpkonvention är inte tillämplig.

             Artikel 16 - Ytterligare eller andra bestämmelser

             Ytterligare bestämmelser eller bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och måste registreras skriftligen eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare.

              

              

             .